Våra långsiktiga tjänster

Skolutveckling är inget ’quick fix’ – vi arbetar långsiktigt med kvalitet, utifrån analys, reflektion och utvärdering. Vårt arbete tar avstamp i forskning och beprövad erfarenhet samt inte minst era behov (baserat på barnens och elevernas behov).

Vårt koncept innebär att vi, utifrån en nulägesanalys (som vi utför) och uppställda mål, planerar, organiserar och genomför en kompetensutvecklingsinsats, i nära samarbete med dig som uppdragsgivare. Vanligtvis träffar PedagogDirekt personalgruppen cirka fyra tillfällen per termin, då teori och praktik i form av föreläsningar, seminarier och workshops samt kollegiala diskussioner och reflektioner varvas. Mellan och efter de gemensamma tillfällena, utför deltagarna uppdrag som exempelvis att läsa litteratur och pröva undervisningsmoment, vilka utvärderas och analyseras. Personalgruppen träffas även mellan våra gemensamma tillfällen för att diskutera utifrån PedagogDirekt givna ramar. De lokala tillfällena, leds av lokal representant.

Vi är kompetenta att organisera för och leda kompetensutveckling inom matematikutveckling och didaktik inom såväl förskola, grundskola och särskola – på enskilda skolor eller i hela kommuner. Vårt ämnesdidaktiska fokus kompletteras med specialpedagogik, formativ undervisning och bedömning – fokusområden som går ihop, men kan förstärkas utifrån ert behov och målgrupp. Vi erbjuder även utvecklingsinsatser för speciallärare och specialpedagoger, förstelärare samt skolledare.

Vi uppmuntrar de lärare, skolor eller kommuner vi handleder att dela sina erfarenheter med andra, såväl internt som externt.

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.

Charlotta Andersson & Jane Tuominen, PedagogDirekt