150325 Catharina Tjernberg

Seminariet genomfört, dokumentationen finner du här nedan.

Presentationen av Catharina Tjernberg

Framgångsrik läs- och skrivundervisning. En bro mellan teori och praktik.

25 mars 2015 klockan 15:00-17:00

Lokal: Roslagsskolan aula, Norrtälje.

Målgrupp: pedagoger och skolledare från och med förskolan till och med vuxenutbildningen

Tjernberg

Hur kan läraren skapa goda förutsättningar för alla elever inom den vanliga klassens ram?

Samspelet mellan elevers lärande och lärarens undervisning kan vara komplex. Den pedagogiska arbetsmiljön påverkar både elevers lärande och lärarens yrkesskicklighet. Hur kan en miljö se ut för att vara så gynnsam som möjligt för ett lärande och för en god pedagogik?

Utifrån sin forskning gav Catharina exempel på hur detta kan gå till. Hon berättade också om hur lärarens yrkesskicklighet kan utvecklas via ett kollegialt lärande.

Under den intressanta eftermiddagen fick vi  ta del av både Catharinas forskning samt hennes tankar kring hur forskningsresultat kan göras tillgängligt och användbart för lärare i det praktiska arbetet.

Catharina Tjernberg är forskare och lektor i läs- och skrivutveckling samt fil.dr. i specialpedagogik. Hennes forskningsintresse rör samspelet mellan teori och praktik i pedagogisk verksamhet och hon disputerade förra året vid Stockholms universitet med avhandlingen Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande. En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken.

Läs mer om Catharina på hennes hemsida:  http://catharinatjernberg.blogspot.se/

Pedagoger anställda av Norrtälje kommun deltog gratis. Övriga deltagare debiterades en kostnad om 400 kr (+moms).

För mer information: kontakta Charlotta Andersson eller Jane Tuominen

Arrangeras i regi