Om oss

PedagogDirekt startades 2010 och här nedan finner du en kort presentation av oss.

Bild Lotta 123Charlotta Andersson, en av initiativtagarna till Pedagogdirekt.
Sedan juni 2022 har jag forskarexamen filosofie licentiat inom matematikämnets didaktik. Ett av mina intressen är att djupdyka i frågor som rör lärande i matematik och kollaborativt lärande. Sedan 2010 har mina arbetsuppgifter inneburit utvecklingsarbete, handledning och kompetensutveckling för lärare på kommunnivå, för enskilda skolor och på universitet. Från 2018 arbetar jag deltid som adjungerande adjunkt i uppdragsutbildningen vid Uppsala universitet.

Tillsammans med kollegan Jane Tuominen handleder vi lärargrupper i olika utvecklingsarbeten. Det kan exempelvis handla om att utveckla undervisningen baserat på utvecklingsmodellen learning Study eller att utveckla ett formativt förhållningssätt. Vi är gärna ert bollplank vid planering av kollegiets kompetensutveckling – kombinationen av ämnesdidaktisk arbete och formativ undervisning kollegor tillsammans, kan vara nästa fördjupning.

Jag har en kandidatexamen som ämneslärare och är behörig att undervisa och bedöma elever i årskurs 3-9 i matematik, biologi, kemi, fysik och teknik, samt ett antal kurser på gymnasiet. Utöver det har jag kompletterat ett flertal kurser på forskar- och avancerad nivå exempelvis inom matematikdidaktik och bedömning samt en magisterexamen inom specialpedagogik med fokus matematik. Tidigare har jag arbetat som skolutvecklare, matematikutvecklare, lärare, specialpedagog, medverkat inom skapandet av de Nationella proven i NO samt som skolobservatör i Våga Visa. Jag har också författat och givit ut läromedel.

Kontakt: 070 406 92 53
e-post: charlotta.andersson@pedagogdirekt.se

Jane Tuominen, en av initiativtagarna till Pedagogdirekt.
Sedan juni 2022 har jag forskarexamen filosofie licentiat inom matematikämnets didaktik. Ett av mina intressen är att djupdyka i frågor avseende matematikdidaktik och kollaborativt lärande. Från och med hösten 2018 arbetar jag deltid som adjungerande adjunkt i lärarutbildningar vid Uppsala universitet. Sedan den 1 januari 2021 arbetar jag deltid som matematikutvecklare i Östhammars kommun.

Jag är legitimerad lågstadielärare, även med behörighet i bild och svenska till och med årskurs 6 och jag har undervisat i grundskolan i 27 år. Under min tid som lågstadielärare vidareutbildade jag mig i matematik för årskurserna 1-7, i läs- och skrivutveckling för årskurserna 1-3, för handledning av lärarstudenter samt avseende kompetensutveckling för lärare. Senare har jag även utbildat mig inom learning study och bedömning på avancerad nivå. Min forskarutbildning ägde rum i Forskarskolan learning study. Mina stora intresseområden är matematikämnets didaktik, formativt förhållningssätt och undervisningsutveckling.

Under 2010–2018 arbetade jag som matematikutvecklare och skolutvecklare med arbetsuppgifter relaterade till utvecklingsarbeten och handledning för lärare främst på kommunnivå, men även tillsammans med enskilda skolor, i Norrtälje kommun. Under 2018–2020 arbetade jag som utvecklare av undervisning, främst tillsammans med lärare och skolledare i grundskolor, i Norrtälje kommun.

Tillsammans med kollegan Charlotta Andersson handleder jag lärargrupper på skolor i hela Sverige i ämnesdidaktiska och kollaborativa utvecklingsarbeten. Det kan även vara utvecklingsarbeten i förhållande till formativt förhållningssätt i avsikt att utveckla undervisningen och möjliggöra lärande för alla elever. Tillsammans med såväl skolledning och lärare som förvaltningsledning är vi gärna ert bollplank vid planering av kollegiums utvecklingsarbeten. Att tillsammans med kollegor djupdyka i ämnesdidaktiska områden, kombinerat med ett formativt förhållningssätt, kan vara ett kraftfull kollaborativt arbete. Varför inte djupdyka i ämnesdidaktiska frågeställningar utifrån utvecklingsmodellen learning study? Undervisning gör skillnad!

Har du någonting att dela med dig av eller undrar du över någonting – tveka inte att höra av dig!
Kontakt: 070 240 74 97,  e-post: jane.tuominen@pedagogdirekt.se